Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

RevalidatiePlanners hecht veel waarde aan privacy, wij doen er dan ook alles aan om jouw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Met dit privacyreglement brengen wij jou op de hoogte over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens worden bij RevalidatiePlanners verwerkt in overeenstemming met de wettelijle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere Nederlandse wet- en regelgeving betreffende persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt RevalidatiePlanners, en waarom?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kun je zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt.

  • Om een overeenkomst van opdracht te sluiten en om te communiceren, gebruiken wij: NAW-gegevens, gegevens voor communicatie, bedrijfsgegevens en bankgegevens.
  • Wanneer je solliciteert voor een functie, gebruiken wij: NAW-gegevens, gegevens voor communicatie, gegevens over opleiding en werkervaring, andere gegevens die jij aan ons verstrekt in het kader van jouw sollicitatie.
  • Wanneer jij deelneemt aan een assessment, worden uiteenlopende persoonsgegevens gebruikt. Je wordt daar nader over geïnformeerd wanneer je een aanvraag doet.
  • Om jou deel te kunnen laten nemen aan evententen of opleidingen, gebruiken wij: naam en e-mailadres, bedrijfsgegevens.
  • Om jou een nieuwsbrief te sturen, gebruiken wij: naam en e-mailadres.
  • Om de website te laten functioneren gebruiken wij: IP-adres. Wanneer je een formulier op de website gebruikt dan gebruiken wij: naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, branche, functiegroep, functieniveau en indien relevant het adres.

RevalidatiePlanners verwerkt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld. Alle persoonsgegevens worden door jouzelf of jouw werkgever aan ons verstrekt.

Beveiligingsmaatregelen

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft RevalidatiePlanners de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen.
Zo zijn de ICT-systemen adequaat beveiligd. Verder zijn de medewerkers van RevalidatiePlanners zich bewust van het belang van jouw privacy.
Wanneer wij gebruik maken van andere partijen zien wij erop toe dat zij tevens adequate beveiligingsmaatregelen hebben getroffen.

Doorgifte van gegevens

RevalidatiePlanners geeft jouw gegevens in principe niet door aan landen buiten de EU. Jouw gegevens staan veilig opgeslagen binnen Europa. Mocht het voorkomen dat gegevens toch buiten Europa worden gebracht dan worden er passende waarborgen getroffen om jouw gegevens te beschermen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer jij deelneemt aan een assessment dan is het mogelijk dat daarbij gebruik wordt gemaakt van ‘profilering’. Besluiten hebben geen rechtsgevolgen en er is altijd menselijke tussenkomst mogelijk om de uitkomst toe te lichten. Wanneer je deelneemt aan een assessment word jij nader geïnformeerd.

Rechten en plichten

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Verder heb je het recht: om jouw persoonsgegevens aan te laten vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid van jouw gegevens. Tot slot heb je in bepaalde gevallen het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.
Wanneer je een van deze rechten op jouw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan kun je een verzoek indienen per e-mail. Stuur jouw verzoek naar natascha.betjes@revalidatieplanners.nl. Je ontvangt binnen 4 weken een reactie.
In principe ben je niet verplicht om gegevens te verstrekken aan RevalidatiePlanners. Als je weigert gegevens te verstrekken is het wellicht niet mogelijk om een overeenkomst met jou te sluiten.
Indien bepaalde verwerkingen met jouw persoonsgegevens op basis van toestemming plaatsvinden, kun je een gegeven toestemming altijd intrekken.

Klachten

Tot slot willen wij jou erop wijzen dat als je het niet eens bent met de verwerking van persoonsgegevens je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Je kunt natuurlijk altijd eerst jouw onvrede kenbaar maken bij RevalidatiePlanners. Stuur daarvoor een e-mail naar natascha.betjes@revalidatieplanners.nl.